ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ/ ಕಛೇರಿ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿಯುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಎಸ್.ಪಿ.

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ

08232-224500

9480804801

spmdy@ksp.gov.in

2

ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ

08232-224311

9480804802

addlspmdy@ksp.gov.in

3

ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ

ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

08232-221187

9480804820

sdpomdy@ksp.gov.in

4

ಪಿಐ

ಮಂಡ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-224666

9480804845

westmdy@ksp.gov.in

5

ಪಿಐ

ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-224200

9480804847

ruralmdy@ksp.gov.in

6

ಪಿಐ

ಮಂಡ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-297192

 

womenmdy@ksp.gov.in

7

ಪಿಐ

ಮಂಡ್ಯ ಸೆನ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-295633

9480804878

cenmdy@ksp.gov.in

8

ಪಿಐ

ಮಂಡ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-224648

9480804848

trafficmdy@ksp.gov.in

9

ಸಿಪಿಐ

ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08232-223132

9480804830

cpitownmdy@ksp.gov.in

10

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಮಂಡ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-224777

9480804846

eastmdy@ksp.gov.in

11

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಮಂಡ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-221345

9480804873

centralmdy@ksp.gov.in

12

ಸಿಪಿಐ

ಕೆರಗೋಡು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08232-221107

9480804831

cpikeragodumdy@ksp.gov.in

13

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಕೆರಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-272044

9480804851

keragodumdy@ksp.gov.in

14

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಶಿವಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-277144

9480804849

shivallimdy@ksp.gov.in

15

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಬಸರಾಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-276634

9480804850

basaralumdy@ksp.gov.in

16

ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ

ಮಳವಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

08231-242211

9480804822

sdpomalavallimdy@ksp.gov.in

17

ಪಿಐ

ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08231-242244

9480804862

malavallitownmdy@ksp.gov.in

18

ಪಿಐ

ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08231-242233

9480804863

malavalliruralmdy@ksp.gov.in

19

ಪಿಐ

ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-235032

9480804867

kmdoddimdy@ksp.gov.in

20

ಪಿಐ

ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-232170

9480804869

maddurmdy@ksp.gov.in

21

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಮದ್ದೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-232033

9480804880

maddurtrafficmdy@ksp.gov.in

22

ಸಿಪಿಐ

ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08232-232150

9480804836

cpimaddurruralmdy@ksp.gov.in

23

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-278264

9480804871

besagarahallimdy@ksp.gov.in

24

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-248032

9480804870

koppamdy@ksp.gov.in

25

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಕೆಸ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08232-279735

9480804868

kesturmdy@ksp.gov.in

26

ಸಿಪಿಐ

ಹಲಗೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08231-242555

9480804834

cpihalagurumdy@ksp.gov.in

27

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಹಲಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08231-295322

9480804866

halagurumdy@ksp.gov.in

28

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಕಿರುಗಾವಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08231-249481

9480804864

kirugavalumdy@ksp.gov.in

29

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08231-240034

9480804865

belakavadimdy@ksp.gov.in

30

ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

08236-252016

9480804821

sdposrpatnamdy@ksp.gov.in

31

ಪಿಐ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08236-252027

9480804855

srpatnamdy@ksp.gov.in

32

ಪಿಐ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08236-253027

9480804875

srpatnaruralmdy@ksp.gov.in

33

ಪಿಐ

ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08236-255132

9480804858

ppuramdy@ksp.gov.in

34

ಪಿಐ

ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08236-299800

9480804879

melukotemdy@ksp.gov.in

35

ಸಿಪಿಐ

ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08236-252305

9480804832

cpikrsagaramdy@ksp.gov.in

36

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08236-257233

9480804856

krsagaramdy@ksp.gov.in

37

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಅರಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08236-259235

9480804857

arakeremdy@ksp.gov.in

38

ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ

ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

08234-285286

9480804876

sdponmangalamdy@ksp.gov.in

39

ಪಿಐ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08230-262248

9480804859

krpettownmdy@ksp.gov.in

40

ಪಿಐ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08230-262440

9480804860

krpetruralmdy@ksp.gov.in

41

ಪಿಐ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08230-265433

9480804861

kikkerimdy@ksp.gov.in

42

ಪಿಐ

ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08234-286040

9480804852

nmangalamdy@ksp.gov.in

43

ಸಿಪಿಐ

ನಾಗಮಂಗಲ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08234-286294

9480804837

cpinmangalamdy@ksp.gov.in

44

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08234-285210

9480804877

nmangalaruralmdy@ksp.gov.in

45

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಬೆಳ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08234-287535

9480804853

bellurmdy@ksp.gov.in

46

ಪಿಎಸ್‌ಐ

ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08234-284240

9480804854

bnavilemdy@ksp.gov.in

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-01-2023 06:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080